1. Základné ustanovenia

Pre nákup v našom internetovom obchode platia obchodné podmienky uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., v platnom znení, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je Katarína Korcová DAME so sídlom Janka Kráľa 145/11, 971 01 Prievidza, Ičo: 37 009 915, Dič: 1040035436, číslo živnostenského registra: 307-13817.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

2. Objednávanie tovaru

Tovar si kupujúci objednáva vyplnením objednávky v internetovom obchode kamienkovemore.sk. Po doručení objednávky je  táto zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci  overí a potvrdí objednávku e mailom. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky do 24 hodín od jej odoslania a to iba v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Odstúpiť od objednávky je možné iba písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie odstúpenia od objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).

 

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje odoslať alebo pripraviť k osobnému odberu kupujúcemu objednaný tovar v čo možno najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 3 dní. Keďže si väčšinu produktov vyrábame sami v malých množstvách, prípadne ide o originály, môže sa stať, že objednaný tovar bude vypredaný. O tejto skutočnosti Vás budeme urýchlene informovať a navrhneme náhradné riešenie. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia a overenia záväznej objednávky predávajúcim. Pokiaľ ste zvolili platbu prevodným príkazom, objednaný tovar Vám zašleme až po pripísaní zaplatenej sumy na náš účet. Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Miestom dodania tovaru sa rozumie presná adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Osobný odber je možný v predajni Kamienkové more na ulici Pribinovo námestie 8 v Prievidzi bez poplatku. 

 

4. Prevzatie tovaru

Predávajúci odosiela kupujúcemu objednaný tovar prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho e-mailom. Pokiaľ si kupujúci zásielku neprevezme v stanovenej lehote a neinformuje predávajúceho dopredu o skutočnosti, že si zásielku nemôže prevziať, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté vynaložené náklady spojené so zabalením a odoslaním zásielky. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo poškodenia zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu alebo faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude uznaná.

 

5. Záručná doba

Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (druh alebo množstvo) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný dodať ihneď (najneskoršie do 3 pracovných dní od obdržania zásielky) písomne správu predávajúcemu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Dĺžka záruky je 24 mesiacov na nový tovar pokiaľ nie je uvedené inak. Táto doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený.

 

6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, chyba na strane kupujúceho, za predpokladu, že sám zadal nesprávne požadované rozmery, meraného obvodu zápästia na tesno, ktoré sú potrebné pre výrobu náramku na mieru.

Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci (dodávateľ) nezodpovedá (to znamená – reklamácia je neopodstatnená) v prípade, že kupujúci manipuluje s náramkom alebo iným výrobkom nesprávnym spôsobom (používanie v teplej vode, slanej vode, saune, nadmerné a zámerné rozťahovanie náramku).

Kupujúci berie na vedomie, že je úplne prirodzené, že gumička na náramku vplyvom času a častého rozťahovania (dávanie z ruky dole a naspäť na ruku) mení svoje fyzikálne vlastnosti.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom). Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy v lehote do 14 dní.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Zakúpené výrobky (napríklad náramok) by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a výrobok by mal vrátiť s pôvodnými visačkami, krabičkou či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami, s ktorými bol výrobok doručený kupujúcemu.

 

7. Reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

V zmysle §598 Občianského zákonníka má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Predávajúci je povinný preplatiť preukázané náklady spotrebiteľa spojené s uplatnením reklamácie v zmysle zákona č.250/2007 Z.z.

Reklamáciu vyriešime v čo najkratšom čase maximálne 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

 

8. Ochrana osobných údajov

Katarína Korcová DAME, J.Kráľa 145/11, 971 01 Prievidza, Ičo: 37 009 915 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám zverujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu. 

Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, c) vo odpis jej osobných údajov, d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ. 

 

9. Doručenie a platba

Objednaný tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou. Doručia vám ho na Vami zadanú adresu na území Slovenskej republiky. Ak Vás doručovateľ nezastihne doma, zanechá odkaz o uložení zásielky, ktorú si vyzdvihnete na príslušnej pošte. Je možné si tiež nechať balík doručiť priamo na Vami zvolenú poštu, prípadne vybrať si ako možnosť doručenia osobný odber na adrese kamennej predajne na ulici Pribinovo námestie 8 v Prievidzi. 

Cena za doručenie pri platbe na dobierku je 5,00 €. Pri prevode vopred na bankový účet platíte za doručenie 3,50 €. Pri nákupe nad 60,- € a doručení v rámci Slovenskej republiky pri platbe prevodom na účete za poštovné neplatíte.

Pri dobierke platíte za objednávku pri prevzatí tovaru od doručovateľa alebo na pošte. Balík si treba vyzdvihnúť do 14 dní, inak sa vráti späť odosielateľovi. Pri prevode na bankový účet Vám budú platobné údaje automaticky zaslané e-mailom. Obsahovať budú IBAN, meno obchodníka, sumu celej objednávky a variabilný symbol pre platbu. Ak ste zvolili osobný odber v predajni, zaplatíte v hotovosti priamo na mieste alebo prevodom na účet.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spolu s reklamačným poriadkom platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Platné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu predávajúceho a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na ne upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach internetového obchodu www.kamienkovemore.sk

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2021.